អតិថិជន

叮嘱流程,英
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង - - ប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នក។
បញ្ជាទិញ - - បញ្ជាទិញ។
ឯកសារ - - ផ្ញើឯកសារតម្រូវការរបស់អ្នកមកយើង។
មើលជាមុន - - យើងនឹងបញ្ជូនអ្នកមើលរូបភាពជាមុន។
ការទូទាត់ - - យើងនឹងផលិតផលិតផលបន្ទាប់ពីការទូទាត់។
ការដឹកជញ្ជូន - - យើងនឹងដឹកជញ្ជូនផលិតផលនៅពេលពួកគេរួចរាល់។

អ្នកនឹងទទួលបានផលិតផលល្អ ៗ ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី!